Montel Logo

    Select your prefered language:

  • * Turkish edition by Montel-Foreks requires separate trial access or subscription.

Light

Updated: still working on the problem

This site is experiencing technical difficulties. We apologize for the inconvenience this may afflict upon you. Our developers are risking life and limb to fix the issue. If there is something we can do for you in the meanwhile. Please contact support at: support@montelnews.com

Statnett: NorNed tåler dårlig å bytte flytretning

Electricity

22 Nov 2022 12:51

Montel article image

Foto: Esbo Bel Dijk/Shutterstock.com)

22 Nov 2022 12:51

(Montel)u00a0Stru00f8mkabelen mellom Norge og Nederland (700 MW) er utsatt for utfall og langvarige feil ved hyppige skifter av flytretning, ifu00f8lge en teknisk rapport fra eierne Statnett og Tennet.

Statnett: NorNed tåler dårlig å bytte flytretning

Derfor har systemoperatørene nå innført flere midlertidige tiltak som tar sikte på å begrense hvor ofte og hvor raskt kraftflyten skifter retning, kommer det frem i et brev fra Statnett til Reguleringsmyndigheten for energi (RME), som Montel har sett.

NorNed-kabelen var ute av drift mellom 6. mai og 17. oktober som følge av en kabelfeil på nederlandsk side.

Feilen er nå rettet, men tilstanden på forbindelsen er likevel ikke god, skriver Statnett-direktør Tom Tellefsen i brevet til RME. Selskapet har samtidig sendt over en teknisk rapport til RME, som er unntatt offentlighet.

I brevet går det frem at noen kabellengder er i en så dårlig tilstand at de må byttes ut. Undersøkelser viser også at polaritetsskifter medfører slitasje eller skade på kabelen, og da spesielt på landkabelen i Nederland.

Polaritetsskifter skjer når man endrer flytretning på kabelen.

– Kabelen tåler noen polaritetsskifter, men hyppige skifter medfører høyere risiko for utfall og risiko for langvarig feil på NorNed, advarer Tellefsen.

Løsningen på problemene er å skifte ut de partiene av kabelen som er i en for dårlig tilstand, samt å få installert "DC brytere" i HVDC stasjonene som gjør det mulig å endre flytretning uten at man må gjøre polaritetsskifte, heter det i brevet.

– Utskifting av dårlige partier samt installasjon av bryterne er under planlegging, men det er foreløpig usikkert når dette kan være på drift, skriver Tellefsen.

Flere tiltak satt i verk

Analyser av flyten på NorNed-kabelen det siste halvannet året viser at cirka 45 prosent av alle retningsendringer skyldes handel i døgnmarkedet, mens cirka 55 prosent av endringene skyldes handel i intradagmarkedet.

For å beskytte kabelen mot feil har Statnett og Tennet bestemt å redusere driftspenningen med cirka 10 prosent, noe som har redusert maks kapasitet fra 700 MW til 620 MW.

Rampinggrensen er også redusert fra 600 MW til 300 MW. Dette øker antall timer det tar å snu flyten på kabelen, slik at antallet polreverseringer reduseres. Virkningen den første måneden av dette tiltaket har vært totalt 75 prosent færre retnignsendringer sammenliknet med siste måned før feilen oppstod, ifølge Statnett.

Kutter i intradagkapasitet

TSOene justerer også kapasiteten i intradagmarkedet, slik at kapasitet gis i samme retning som døgnmarkedet, i tillegg til at kapasiteten i motsatt retning settes til null. Dermed vil intradaghandel ikke kunne snu kraftflyten i løpet av døgnet.

Effekten blir også redusert tilgjengelighet i intradagmarkedet over NorNed, mens virkningen av tiltaket blir 100 prosent, fordi det blir tilnærmet ingen retningsendringer som følge av intradaghandel.

Kabeleierne vil også øke dødbåndet fra 30 MW til 70 MW, noe som hindrer at markedsresultatet nær null, altså omtrent like priser i Nederland og NO2, fører til reversering av flyten. Statnett skriver at dette tiltaket har ført til totalt 75 prosent færre retningsendringer første måned sammenliknet med siste måned før feil.

TSOene valgte å ikke bestemme en fast flytretning for en bestemt periode, for eksempel en uke av gangen. Dette ville vært en kraftig inngripen i markedet, og kabelen kunne blitt liggende med kun eksport eller en retning i lange perioder, skriver Tellefsen.

Han legger til at tiltakene som Statnett har innført gjøres primært som egenskap av å være eier av kabelen, og ikke systemansvarlig.

– Som eier av kabelen er vi underlagt de juridiske forpliktelser om sikker drift av nettanlegg som alle andre netteiere er. I tillegg er vi bundet av de avtaler vi har inngått. Den eneste grunnen til at vi har iverksatt de tiltakene vi har er for å beskytte kabelen og sikre flyten på den, og hindre at det skal utvikle seg mer alvorlig skade, skriver Tellefsen.

Share this article on:

URL copied!

English newswire snapshot

Montel uses cookies to improve this website. By continuing to use our website you agree to our use of cookies. Read more about cookies and our privacy policy.